Inicio

 Novidades

 

   Subvencións para o desenvolvemento de programas de Servizos Sociais para o ano 2015


   Programa de Turismo Social para maiores do IMSERSO


Deducións no IRPF para persoas con discapacidade

 


Campamentos de verán específicos para persoas con discapacidade 2015

 


Axudas a ANPAS para financiar o mantemento dos servizos de comedor escolar

 


Ordenanza reguladora do prezo público do servizo de axuda no fogar do Concello de Redondela

O Concello Pleno, en sesión de data 26 de decembro de 2013, aprobou inicialmente a Ordenanza Reguladora do Prezo Público do Servizo de Axudas no Fogar (SAF).

Sometida ao trámite de información por prazo de trinta días, mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 13, de data 21 de xaneiro de 2014, e resolta a reclamación presentada na sesión plenaria de 27 de marzo de 2014, queda esta contemplada no texto da ordenanza


Ordenanza municipal do servizo de axuda no fogar do Concello de Redondela

O Concello Pleno, en sesión de data 26 de decembro de 2013, aprobou inicialmente a Ordenanza do Reguladora do Servizo de Axudas no fogar (SAf). Sometida ao trámite de información por prazo de trinta días, mediante anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia nº 19, de data 29 de xaneiro de 2014, non se formulou reclamación algunha, quedando dita Ordenanza aprobada definitivamente


Anuncio de Licitación para contratar o Servizo de Axuda a Domicilio do Concello de Redondela

Aprobado polo Pleno en sesión ordinaria celebrada o día 27 de marzo de 2014 o prego de cláusulas administrativas particulares e o de prescricións técnicas que rexerán na licitación, mediante procedemento aberto, para contratar o Servizo de axuda no fogar do concello de redondela, faise público, para efectos de presentación de ofertas polos licitadores interesados, o seguinte anuncio


 

Para máis información solicitar CITA PREVIA: nos Servizos Sociais Comunitarios Básicos de Redondela ou Chapela