Outros recursos

siguenos-en-facebook

BannerUEedusi2020

 BannerArquivoAudiovisual2017

radioredondela
divisorfinal

farmaciasgarda

O tempo

Proxectos

BannerPaulinaSanchez2017

BANNERobradoiroRedemprega2017

BannerIdeaRedondelaPXOM2015

BannerApego2015

BanerFondoGalegoCoop

Ordenanzas e regulamentos

 

 

Ordenanzas xerais

1. Ordenanzas fiscais

 1. Ordenanza fiscal reguladora da xestión de aprazamentos e fraccionamentos do cobro de créditos tributarios e demáis de dereito público (BOP,105 de 02/06/2011)
 2. Ordenanza reguladora da taxa de sumidoiro (última modificación BOP nº62 de 05/04/2010)
 3. Ordenanza reguladora da taxa por servicios de distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos públicos incluídos os dereitos de enganche de liñas e colocación e utilización de contadores e instalacións análogas, cando ditos servicios ou subministros sexan prestados por entidades locais (última modificación BOP nº62 de 05/04/2010)
 1. Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles (última modificación BOP nº245 de 26/12/2016)

 2. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización de instalacións deportivas municipais por peregrinos (BOP nº233 do 04/12/2013)

 3. Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (devengos dende o 21/01/2017)
 4. Ordenanza fiscal reguladora do uso terrazas (BOP núm. 78 do 23/04/2013)

 5. Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial constituído por ocupacións de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venta, espectáculos ou atraccións, e industrias de rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica (Publicada no BOP nº104 do 31/12/2012, Pág. 37)
 6. Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas no Concello de Redondela (BOP número 103 do 31/05/1994, BOP número 86 do 07/05/2003 e BOP número 247 do 27/12/05).
 7. Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (devengos ata o 23/04/2013) 
 8. Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións, instalacións e obras no Concello de Redondela (BOP número 299, do 27/12/1989, BOP número 241 do 15/12/03, e BOP número 247 do 26/12/2007).
 9. Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre vehículos de tracción mecánica no Concello de Redondela (BOP número 99 do 25/05/1994, BOP número 245, do 26/12/00, BOP número 241, do 15/12/03, BOP número 247, do 27/12/05 e número 247 do 26/12/2007 ) - VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 10. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por apertura de gabias, calicatas e calas en terreos de uso público local, inclusive entradas, camiños e demais vías públicas locais, para a instalación e reparación de canos, conducións e outras instalacións, así como calquera remoción de pavimento ou beiravías na vía pública no Concello de Redondela (BOP número 249 do 30/12/1998, BOP número 245 do 26/12/2000, BOP número 241 do 15/12/2003 e BOP número 247, do 27/12/2005)- VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 11. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola ocupación de terreos de uso público municipal con mercadorías, materiais de construción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas no Concello de Redondela (BOP número 249 do 30/12/1998, BOP número 245 do 26/12/2000, BOP  número 241 do 15/12/2003 e BOP número 247, do 07/12/2005)- VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 12. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola entrada de vehículos a través de beiravías e reservas de vía pública para mercadorías de calquera clase no Concello de Redondela (BOP número 249 do 30/12/1998, BOP número 245 do 26/12/2000, BOP número 241 do 15/12/2003 e BOP número 247, do 27/12/05)- VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 13. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por tendidos, tuberías e galerías para as conduccións de enerxía eléctrica, auga, gas ou calquera outro fluído incluídos os postes para liñas, cables, palomillas, caixas de amarre, de distribución ou de rexistro, transformadores, raís, básculas, aparatos para a venda automática e outros análogos que se estabelezan sobre vías públicas ou outros terreos de dominio público municipal ou voen sobre os mesmos no Concello de Redondela - VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 13 do 18/01/2013)
 14. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola instalación e utilización na vía pública de mesas, cadeiras, parasoles e instalacións complementarias que constitúan actividade de hostelería con finalidade luctrativa. (BOP número 78 do 23/04/2013)
 15. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola instalación de quioscos na vía pública no Concello de Redondela (BOP número 249 do 30/12/1998, BOP número 245 do 26/12/2000, BOP número 241 do 15/12/2003 e BOP número 247, do 27/12/2005) - VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 16. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola instalación de postos, barracas, casetas de venda, espectáculos, atraccións ou recreo situados en terreo de uso público municipal, así como industrias na rúa e ambulantes e rodaxe cinematográfica no Concello de Redondela (BOP número 249 do 30/12/1998, BOP número 245 do 26/12/2000 , BOP número 241 do 15/12/2003 e BOP 247 do 27/12/2005)- VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 17. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización de locais municipais para a celebración de matrimonios civís no Concello de Redondela (BOP número 245 do 26/12/2000, BOP número 241 do 15/12/2003 e BOP número 247, do 27/12/2005)- VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 18. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola utilización exclusiva de vivendas municipais afectas á educación no Concello de Redondela (BOP 245 do 26/12/2000 e número 247 do 27/12/2005)- VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 19. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos no Concello de Redondela (BOP número 299 do 27/12/1989, número 86 do 03/05/1996, número 245 do 26/12/2000, número 241 do 15/12/2003, número 247 do 27/12/2005, número 249 do 26/12/2008).
 20. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de autotaxis e demais vehículos de aluguer no Concello de Redondela (BOP 27/12/1989, número 245 do 26/12/2000 e número 241 do 15/12/2003)- VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 21. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenzas urbanísticas (BOP do 27/12/1989, número 95 do 19/05/1994, número 245 do 26/12/2000 e número 241 do 15/12/2003)- VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 22. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos no Concello de Redondela (BOP 27/12/1989, número 86 do 03/05/1996, número 245 do 26/12/2000 e número 241 do 15/12/2003).
 23. Ordenanza reguladora da taxa por servizos de casas de baños, duchas, piscinas, instalacións deportivas e outros servicios análogos (BOP número 249 do 30/12/1998 e número 73 do 13/04/2000). Modificación da Ordenanza de tarifas de Piscina - Ano 2011
 24. Ordenanza fiscal reguladora da taxa do cemiterio municipal no Concello de Redondela (BOP 27/12/1989, número 86 do 03/05/1996, número 245 do 26/12/2000 e número 241 do 15/12/2003 ) - VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 25. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida do lixo (BOP do 27/12/1989, número 95 do 19/05/1994, número 86 do 03/05/1996, número 45 do 05/03/2001 e número 247 do 23/12/2003)- VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 26. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por servizos de matadoiros, lonxas e mercados, así como a carrexa de carnes, se houbera de empregarse dun xeito obrigatorio, e servizos de inspección en materia de abastos, incluída a utilización de medios de pesar e medir no Concello de Redondela (BOP número 249 do 30/12/1998, número 245 do 26/12/2000 e número 241 do 15/12/2003)- VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 27. Ordenanza reguladora da taxa por ensinanzas especiais nos establecementos docentes do concello (BOP número 249 do 30/12/1998, número 137 do 18/07/2000 e número 241 do 15/12/2003).
 28. Ordenanza fiscal reguladora da taxa por inmobilización ou recollida de vehículos na vía pública e depósito dos mesmos no Concello de Redondela (BOP número 34 do 19/02/1997, número 245 do 26/12/2000 e número 241 do 15/12/2003)- VER AS MODIFICACIÓNS APROBADAS SOBRE ESTA (ORDENANZA BOP número 249, do 26/12/08).
 29. Ordenanza reguladora do prezo público do servizo de axuda no fogar do Concello de Redondela (20/05/2014)
 30. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación dos servizos de retirada, transporte e custodia de instalacións, elementos e xéneros relativos a calquera actividade ou comercio na vía pública sen licenza municipal e outros prestados por causas execepcionais no Concello de Redondela (BOP número 146 do 01/08/2000 e número 241 do 15/12/2003).
 31. Ordenanza reguladora da utilización temporal privativa ou aproveitamento especial de edificios, locais e instalacións municipais do Concello de Redondela (BOP nº108 do 06/06/2014)
 32. Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación de ensinanzas especiais e outras actividades en establecementos municipais (BOP nº 54 do 19.03.14).
 33. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola expedición de documentos administrativos
 34. Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación de servizos do Centro de Deportes Acuáticos de Chapela

2. Outras ordenanzas

Regulamentos

Bandos